A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

Intézményünkbe jelentkezett, tanulásban akadályozott, magatartási zavarral és beilleszkedési nehézséggel küszködő fiatalok részére elsősorban a gyakorlatigényes, alacsonyabb szintű, iskolai végzettséghez nem kötött, illetve alapiskolai végzettségre épülő szakképesítések elsajátítása lehet eredményes.

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik.

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelembe vesszük a vonatkozó jogszabályokat. A vizsgák lebonyolításának szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet határozza meg. ( 20/2012. (VIII. 31. EMMI rendelet)

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon diákok osztályzatainak megállapítása, akiknek év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az iskola pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni.

 Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

  • aki osztályozó vizsgára jelentkezik
  • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
  • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény intézményvezetője különbözeti vizsga letételét írja elő.

Továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha:

  • felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól
  • engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
  • meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület határozata alapján osztályozó vizsgát tehet
  • az osztályozó vizsgát a következő tárgyakból kell letenni: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény Helyi tantervében található követelményrendszerével.

 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

Javító vizsgát tehet a vizsgázó, ha

  • a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelent kapott
  • az osztályozó vizsgáról elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik

 

A javítóvizsgát a tanuló az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni az  Nkt. 3. rendelete szerint.

A vizsgabizottság tagjai:

  • elnök
  • 2 tag, lehetőleg olyan pedagógusok, akik az adott tárgy tanítására jogosultak